Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Fozzels.com BV, Kamer van Koophandel-nummer 89124898.

 

Toepasselijkheid en algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Fozzels.com B.V. (hierna: “Fozzels”) diensten en of andere werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever, van welke aard en onder welke benaming dan ook. Indien en voor zover Fozzels producten of diensten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop) voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Fozzels en opdrachtgever met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door Fozzels aan opdrachtgever is medegedeeld.

Aanbiedingen en overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen en andere uitingen van Fozzels zijn vrijblijvend, tenzij door Fozzels schriftelijk anders is aangegeven.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Fozzels verstrekte gegevens waarop Fozzels haar aanbieding uit 2.1 heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente typefouten.
 • Een overeenkomst komt door stand door (digitale) ondertekening van een daartoe bestemd document door beide partijen.

Zorgplicht Fozzels

 • Fozzels zal bij het uitvoeren van de werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele IT-dienstverlener mag worden verwacht, waarbij zij zich naar beste kunnen zal inspannen om de diensten uit te voeren. Alle diensten worden verricht op basis van een inspanningsverplichting.
 • Fozzels spant zich redelijkerwijs in om afgesproken (lever)termijnen te realiseren. termijnen zijn echter altijd streeftermijnen. Indien Fozzels een termijn niet realiseert, kan opdrachtgever Fozzels in gebreke stellen, stellende een redelijke termijn om alsnog na te komen. Slechts Fozzels na het verstrijken van die termijn nog steeds in gebreke is, komt zij in verzuim.
 • Indien nakoming van Fozzels wordt belemmerd doordat de opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent, zal Fozzels opdrachtgever informeren en proberen om alsnog zo veel mogelijk na te komen. Fozzels is niet verantwoordelijk voor vertragingen en schades die het gevolg zijn van een gebrek aan medewerking van de opdrachtgever.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen opdrachtgever

 • Opdrachtgever zal steeds tijdig alle redelijke medewerking verlenen en informatie verstrekken.
 • Tenzij expliciet anders overeengekomen, zal opdrachtgever zelf zorgdragen voor de benodigde apparatuur, hosting, infrastructuur en ondersteunende programmatuur en de op haar eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en up-to-date houden en de door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen om gebruik te kunnen maken van de diensten verstrekt door Fozzels.
 • De door of vanwege Fozzels aan opdrachtgever verstrekte accounts, toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van opdrachtgever toegang worden verleend en/of kenbaar worden gemaakt. Fozzels is gerechtigd toegewezen accounts, toegangsof identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes. Fozzels is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van voornoemde accounts, toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van fozzels.

Diensten van derden

 • Voor zover de diensten van Fozzels bestaan uit het maken van een verbinding met diensten van derden, zoals in het geval dat is overeengekomen dat verbinding moet worden gemaakt met ChatGPT, dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor een abonnement bij die derde en voor betaling van de eventueel verschuldigde abonnementsvergoedingen. Opdrachtgever begrijpt dat het daartoe vereist kan zijn dat opdrachtgever de contractuele voorwaarden van die derden aanvaardt, waarin bepalingen terzake van bijvoorbeeld gebruiksrechten, persoonsgegevens, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en/of toepasselijke recht kunnen zijn opgenomen die afwijken van de voorwaarden van deze algemene voorwaarden.
 • Fozzels kan jegens opdrachtgever geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor de diensten van derden, zoals ten aanzien van beschikbaarheid, snelheid, inhoudelijke kwaliteit, functionaliteit of bruikbaarheid.

Vergoedingen en betaling

 • Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden van Fozzels verricht op basis van nacalculatie tegen de standaardtarieven van Fozzels.
 • Fozzels kan haar tarieven jaarlijks indexeren conform de Consumentenprijsindex (CPI) van CBS. Daarnaast kan Fozzels Vergoedingen tussentijds aanpassen in geval onderaannemers of toeleveranciers hun prijzen verhogen. Opdrachtgever zal van dergelijke wijzigingen vooraf worden geïnformeerd. In geval van tussentijdse prijswijzigingen met meer dan 5% is opdrachtgever gerechtigd de betreffende overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, van welke opzegbevoegdheid gebruik moet worden gemaakt uiterlijk 30 dagen nadat de prijswijziging effectief is.
 • Tenzij anders overeengekomen worden vergoedingen maandelijks achteraf gefactureerd. facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. In geval van betwisting van een factuur, welke betwisting voor einde betaaltermijn gemotiveerd en schriftelijk moet worden kenbaar gemaakt, dient opdrachtgever het onbetwiste gedeelte te voldoen en mag opdrachtgever betaling van het betwiste deel 30 dagen opschorten, gedurende welke periode partijen zullen trachten het facturatiegeschil op te lossen.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting (behoudens als hierboven bepaald met betrekking tot een betwist deel van een factuur) van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 • Ingeval opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, ook niet na schriftelijke aanmaning waarin haar 10 dagen wordt gegund om alsnog te voldoen, is Fozzels gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, onverminderd haar overige rechten.

Intellectuele eigendomsrechten en eigendom gegevens

 • De gegevens die de opdrachtgever verwerkt met een door Fozzels ontwikkelde en/of gehoste webwinkel, zijn eigendom van de opdrachtgever.
 • Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, webwinkels, websites, databestanden, databanken, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Fozzels, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
 • Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt tot de duur van de overeenkomst die partijen in dit kader aangaan, behoudens voor zover voorwaarden van deren van toepassing zijn en daar een andere duur uit voortvloeit. Opdrachtgever mag het gebruiksrecht uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik en nimmer ten behoeve van derden.
 • Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het gebruiksrecht steeds stipt naleven.
 • Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld haar medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Fozzels uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksrechten. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Fozzels toegang tot haar gebouwen en systemen verlenen.
 • Fozzels vrijwaart opdrachtgever tegen een aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat door Fozzels zelf ontwikkelde programmatuur, webwinkels, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Fozzels onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Fozzels. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Fozzels verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Fozzels ter beschikking gestelde werken of materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Fozzels in de programmatuur, webwinkels, websites, databestanden, apparatuur of andere werken of materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Fozzels zelf ontwikkelde programmatuur, webwinkels, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Fozzels een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Fozzels, indien mogelijk, zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, webwinkels, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Fozzels wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Fozzels van apparatuur, programmatuur, voor webwinkels en websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen, en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking (waaronder doorontwikkeling op verzoek van opdrachtgever), installatie of integratie, waaronder het beschikken over de juiste licenties. Opdrachtgever vrijwaart Fozzels tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Vertrouwelijke informatie

 • Opdrachtgever en Fozzels dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door ΘΘn der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 • Opdrachtgever erkent dat de door of via Fozzels ter beschikking gestelde programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Fozzels, haar toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat.

Beveiliging

 • Indien Fozzels op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Fozzels staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan Fozzels bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van haar producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.
 • Fozzels is gerechtigd eenzijdig de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen en technische en organisatorische wijzigingen aan te brengen.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en zal haar systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.
 • De door of vanwege Fozzels aan opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. fozzels is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes.
 • Daar waar Fozzels met de opdrachtgever is overeengekomen hostingdiensten te verrichten, zal de beveiliging worden verzorgd door de in de overeenkomst gespecificeerde toeleverancier. De voorwaarden van de betreffende toeleverancier (inclusief haar beveiligingsbeleid) zijn in dit kader van toepassing in de verhouding tussen fozzels en opdrachtgever, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De voorwaarden van de toeleveancier zijn beschikbaar via [hypernode.com]. Fozzels zal de toeleverancier aanspreken op correcte naleving van haar contractuele verplichtingen jegens Fozzels.

Privacy

 • Opdrachtgever vrijwaart Fozzels voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor opdrachtgever op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Fozzels toerekenbaar zijn.
 • De verantwoordelijkheid voor de gegevens, die met gebruikmaking van een dienst van fozzels door opdrachtgever worden verwerkt, ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Fozzels voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. opdrachtgever vrijwaart Fozzels tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien Fozzels als verwerker, als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, prestaties verricht voor opdrachtgever, dan zal opdrachtgever op het eerste verzoek van Fozzels een verwerkersovereenkomst sluiten conform het model van Fozzels.

Aansprakelijkheid

 • De totale aansprakelijkheid van Fozzels wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting of onrechtmatig handelen, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.
 • Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan ΘΘn jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor ΘΘn jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Fozzels voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 50.000 bedragen.
 • Indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, is uitgesloten.
 • Fozzels is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of toerekenbaar aan derden – al dan niet onderdeel van de diensten en of andere werkzaamheden verstrekt door fozzels – waaronder maar niet beperkt tot softwareleveranciers en hostingpartijen.
 • Tenzij nakoming door Fozzels blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van fozzels wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Fozzels onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Fozzels ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

Overmacht

 • Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Fozzels wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Fozzels, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan fozzels zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Fozzels is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme en (viii) algemene vervoersproblemen.

Duur en beëindiging

 • Indien en voor zover de overeenkomst tussen partijen een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van ΘΘn jaar geldt.
 • De duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd met een maximum van 1 jaar, tenzij opdrachtgever of Fozzels de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden v≤≤r het einde van de desbetreffende periode.
 • Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, Bedragen die Fozzels v≤≤r de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van drie maanden in acht te nemen. Fozzels zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wel een overeenkomst die door volbrenging eindigt, tussentijds op te zeggen. Het is Fozzels toegestaan een dergelijke overeenkomst schriftelijk op te zeggen, waarbij zij een opzegtermijn van drie maanden in acht dient te nemen. Fozzels zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • Indien een overeenkomst eindigd, niet door toedoen of nalaten van opdrachtgever, kan op verzoek van opdrachtgever Fozzels ervoor kiezen om op basis van de door haar op dat moment geldende tarieven, opdrachtgever te ondersteunen om er voor te zorgen dat een nieuwe leverancier of de opdrachtgever zelf de uitvoering van de overeenkomst (al dan niet deels) kan overnemen.

Algemene bepalingen

 • Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die zij op grond van een overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden, zonder voorafgaande toestemming van Fozzels. Fozzels is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. fozzels en opdrachtgever treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 • De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Toepasselijk recht en geschillen

 • De overeenkomsten tussen Fozzels en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 • Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank midden-Nederland, locatie Utrecht.