Algemene voorwaarden

Je bent hier:

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Fozzels.com BV, KvK-nummer 89124898.

Inhoudsopgave

Toepasselijkheid en algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Fozzels.com BV (hierna: “Fozzels”) voor een opdrachtgever diensten en/of andere werkzaamheden verricht, van welke aard en onder welke naam dan ook. Indien en voor zover Fozzels producten of diensten van derden aan de opdrachtgever ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, zijn op die producten of diensten in de relatie tussen Fozzels en de opdrachtgever de (licentie- of verkoop)voorwaarden van de betreffende derden van toepassing, waarbij met uitzondering van de afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, met dien verstande dat de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door Fozzels aan de opdrachtgever is medegedeeld.

Aanbiedingen en overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen en andere uitingen van Fozzels zijn vrijblijvend, tenzij Fozzels schriftelijk anders aangeeft.
 • De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de Klant aan Fozzels verstrekte gegevens waarop Fozzels haar aanbieding vanaf 2.1 heeft gebaseerd, behoudens kennelijke typefouten.
 • Een overeenkomst komt tot stand door het (digitaal) ondertekenen van een daartoe bestemd document door beide partijen

Zorgplicht Fozzels

 • Fozzels zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele IT-dienstverlener mag worden verwacht en zich inspannen de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren. Alle diensten worden verleend op basis van een inspanningsverplichting.
 • Fozzels levert redelijke inspanningen om overeengekomen (lever)tijden te halen. Deadlines zijn echter altijd streefdeadlines. Indien Fozzels een termijn niet haalt, kan de opdrachtgever Fozzels in gebreke stellen, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen alsnog alsnog moet worden voldaan. Alleen Fozzels is na het verstrijken van die termijn nog in verzuim, zij is in verzuim.
 • Indien de nakoming van Fozzels wordt belemmerd doordat de opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent, zal Fozzels de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en zoveel mogelijk proberen na te komen. Fozzels is niet aansprakelijk voor vertragingen en schade als gevolg van een gebrek aan medewerking van de opdrachtgever.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de opdrachtgever

 • Cliënt zal steeds tijdig alle redelijke medewerking en informatie verlenen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal opdrachtgever zorgdragen voor de benodigde apparatuur, hosting, infrastructuur en ondersteunende software en de benodigde (hulp)software installeren, inrichten, parametriseren, tunen op zijn eigen apparatuur en indien nodig de gebruikte apparatuur, overige (assistentie) ) de software en gebruikersomgeving aanpassen en actueel houden en de door de opdrachtgever gewenste interoperabiliteit realiseren om gebruik te kunnen maken van de diensten van Fozzels. De door of namens Fozzels aan de opdrachtgever verstrekte accounts, toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door de opdrachtgever als zodanig worden behandeld en uitsluitend aan geautoriseerde medewerkers van de opdrachtgever toegang worden verleend en/of kenbaar worden gemaakt. de eigen organisatie van de opdrachtgever. Fozzels is gerechtigd toegewezen accounts, toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Klant is verantwoordelijk voor het tijdig beheren van autorisaties en het tijdig verstrekken en intrekken van toegangs- en identificatiecodes. Fozzels is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit gebruik of misbruik van voornoemde accounts, toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen, tenzij het misbruik het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Fozzels.

Diensten van derden

 • Voor zover de dienstverlening van Fozzels bestaat uit het maken van een verbinding met diensten van derden, zoals in het geval waarbij is overeengekomen dat er een verbinding tot stand moet worden gebracht met ChatGPT, dient de opdrachtgever bij die derde partij een abonnement af te sluiten en de betaling te voldoen van de kosten. eventuele verschuldigde abonnementskosten. De Klant begrijpt dat dit kan vereisen dat de Klant de contractuele voorwaarden van die derden accepteert, waarin bepalingen kunnen zijn opgenomen met betrekking tot bijvoorbeeld gebruiksrechten, persoonsgegevens, intellectuele eigendom, aansprakelijkheid en/of toepasselijk recht die afwijken van de voorwaarden. van deze algemene voorwaarden.
 • Fozzels kan jegens de opdrachtgever geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de diensten van derden, zoals ten aanzien van beschikbaarheid, snelheid, inhoudelijke kwaliteit, functionaliteit of bruikbaarheid.

Kosten en betaling

 • Tenzij anders overeengekomen, worden de werkzaamheden van Fozzels uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen de standaardtarieven van Fozzels.
 • Fozzels kan haar tarieven jaarlijks indexeren volgens de CBS Consumenten Prijs Index (CPI). Daarnaast kan Fozzels de Vergoedingen tussentijds aanpassen indien onderaannemers of leveranciers hun prijzen verhogen. De Klant zal vooraf van dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gesteld. Bij tussentijdse prijswijzigingen van meer dan 5% heeft opdrachtgever het recht de betreffende overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welk opzeggingsrecht uiterlijk 30 dagen na het ingaan van de prijswijziging moet worden uitgeoefend.
 • Tenzij anders overeengekomen, worden de honoraria maandelijks achteraf gefactureerd. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij een geschil over een factuur, welk geschil vóór het einde van de betalingstermijn schriftelijk moet worden gemeld, is de opdrachtgever het onbetwiste deel verschuldigd en kan de opdrachtgever de betaling van het betwiste deel gedurende 30 dagen opschorten, gedurende welke periode de Partijen zullen proberen het factuurgeschil op te lossen. lossen.
 • De Klant heeft niet het recht om enige betaling op te schorten (behalve zoals hierboven bepaald met betrekking tot een betwist deel van een factuur) noch om verschuldigde bedragen te verrekenen.
 • Indien de opdrachtgever, ook na een schriftelijke aanmaning waarin hij 10 dagen de tijd krijgt om hieraan te voldoen, niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Fozzels gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, onverminderd haar overige rechten.

Intellectuele eigendomsrechten en eigendomsgegevens

 • De gegevens die de klant verwerkt bij een door Fozzels ontwikkelde en/of gehoste webwinkel zijn eigendom van de klant.
 • Alle rechten van intellectuele eigendom op de programmatuur, webshops, websites, databestanden, databases, apparatuur, trainings-, test- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, ontwikkeld of aan opdrachtgever ter beschikking gesteld in het kader van de overeenkomstoffertes , evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Fozzels, haar licentiegevers of haar leveranciers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die uitdrukkelijk worden toegekend door deze algemene voorwaarden, de tussen partijen gesloten schriftelijke overeenkomst en door het dwingend recht.
 • Een aan de opdrachtgever toekomend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt tot de duur van de overeenkomst die partijen in dit kader sluiten, behoudens voor zover voorwaarden van derden van toepassing zijn en daaruit een afwijkende duur voortvloeit. van deze. . Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie en slechts voor zover dat nodig is voor het beoogde gebruik en nooit ten behoeve van derden.
 • De Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het gebruiksrecht steeds strikt naleven.
 • De Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of namens Fozzels uit te voeren onderzoek naar de naleving van de overeengekomen gebruiksrechten. Klant zal op eerste verzoek van Fozzels toegang verlenen tot zijn gebouwen en systemen.
 • Fozzels vrijwaart de opdrachtgever voor een aanspraak van een derde die gebaseerd is op het feit dat door Fozzels zelf ontwikkelde programmatuur, webshops, websites, databanken, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van die derde, op voorwaarde dat de opdrachtgever onmiddellijk informeert Fozzels schriftelijk informeert u over het bestaan en de inhoud van de claim en laat de behandeling van de zaak, inclusief het treffen van een eventuele schikking, geheel over aan Fozzels. De Klant zal Fozzels voorzien van de nodige volmachten, informatie en medewerking om zich tegen deze aanspraken te verdedigen. Deze vrijwaringsplicht vervalt indien de gestelde inbreuk verband houdt (i) met werken of materialen die door de opdrachtgever aan Fozzels ter beschikking zijn gesteld voor gebruik, bewerking, bewerking of onderhoud, of (ii) met veranderingen die de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming in het werk aanbrengt. van Fozzels. software, webwinkels, websites, databanken, apparatuur of andere werken of materialen heeft geïnstalleerd of laten installeren. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de door Fozzels zelf ontwikkelde programmatuur, webshops, websites, databanken, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom van een derde of indien er naar het oordeel van Fozzels in redelijkheid sprake is van Indien een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal Fozzels er indien mogelijk voor zorgen dat opdrachtgever de geleverde of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, webshops, websites, databases, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Fozzels wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een derde is uitgesloten.
 • Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen terbeschikkingstelling aan Fozzels van apparatuur, programmatuur, materiaal bestemd voor webshops en websites, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking . (inclusief doorontwikkeling op verzoek van de opdrachtgever), installatie of integratie, inclusief het beschikken over de juiste licenties. De Klant vrijwaart Fozzels voor elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op het feit dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, onderhouden, bewerken, installeren of integreren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Vertrouwelijke informatie

 • De Klant en Fozzels dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen informatie waarvan bekend is of redelijkerwijs behoort te weten dat deze een vertrouwelijk karakter heeft, geheim blijft. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de betreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is op grond van een rechterlijke uitspraak, een wettelijke regeling, op grond van een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor een goede uitvoering van de overeenkomst. . De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangemerkt.
 • Klant erkent dat de door of via Fozzels ter beschikking gestelde software steeds een vertrouwelijk karakter heeft en bedrijfsgeheimen bevat van Fozzels, haar leveranciers of de fabrikant van de software.

Beveiliging

 • Indien Fozzels op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging voldoen aan de specificaties inzake beveiliging die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Fozzels garandeert niet dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden effectief is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang en context van de te beveiligen informatie, de bekende doeleinden naar Fozzels. en het normale gebruik van haar producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico's niet onredelijk zijn.
 • Fozzels heeft het recht om de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd eenzijdig aan te passen en technische en organisatorische wijzigingen aan te brengen.
 • Klant is verantwoordelijk voor en zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.
 • De door of namens Fozzels aan de opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door de opdrachtgever als zodanig worden behandeld en uitsluitend aan geautoriseerde medewerkers uit de eigen organisatie van de opdrachtgever bekend worden gemaakt. fozzels is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Klant is verantwoordelijk voor het tijdig beheren van autorisaties en het tijdig verstrekken en intrekken van toegangs- en identificatiecodes.
 • Indien Fozzels met opdrachtgever is overeengekomen hostingdiensten te verlenen, zal de beveiliging worden verzorgd door de in de overeenkomst genoemde leverancier. In de relatie tussen fozzels en opdrachtgever zijn in dit verband de voorwaarden van de betreffende leverancier (inclusief haar beveiligingsbeleid) van toepassing, met uitzondering van eventuele afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De voorwaarden van de leverancier zijn beschikbaar via [hypernode.com]. Fozzels zal de leverancier aansprakelijk stellen voor de juiste nakoming van zijn contractuele verplichtingen jegens Fozzels.

Privacy

 • Klant vrijwaart Fozzels voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor Klant op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Fozzels toerekenbaar zijn.
 • De verantwoordelijkheid voor de gegevens die de opdrachtgever met behulp van een dienst van fozzels verwerkt, ligt bij de opdrachtgever. Klant garandeert Fozzels dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De opdrachtgever vrijwaart Fozzels voor iedere rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien Fozzels als verwerker, bedoeld in de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, diensten voor de opdrachtgever verricht, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van Fozzels een verwerkersovereenkomst sluiten conform het Fozzels-model.

Betrouwbaarheid

 • De totale aansprakelijkheid van Fozzels wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, waaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de opdrachtgever overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting of onrechtmatig handelen, is beperkt tot vergoeding van schade als vermeld in dit artikel.
 • Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan ΘΘéén jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor ΘΘéén jaar. De totale aansprakelijkheid van Fozzels voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, zal echter in geen geval meer bedragen dan € 50.000,-.
 • Indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van claims van klanten van de opdrachtgever, is uitgesloten.
 • Fozzels is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of toerekenbaar aan derden – al dan niet onderdeel van de door fozzels geleverde diensten en/of andere werkzaamheden – waaronder maar niet beperkt tot softwareleveranciers en hostingpartijen.
 • Tenzij nakoming door Fozzels blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Fozzels wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de opdrachtgever Fozzels onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en Fozzels ook na die termijn blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

Overmacht

 • Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Fozzels wordt mede verstaan: (i) overmacht van leveranciers van Fozzels, (ii) het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen van leveranciers die opdrachtgever aan Fozzels heeft voorgeschreven, (iii) ondeugdelijkheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden partijen waarvan het gebruik door de opdrachtgever aan Fozzels is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet-, datanetwerk- of telecommunicatievoorzieningen, (vii) (cyber)criminaliteit, ( cyber) vandalisme, oorlog of terrorisme en (viii) algemene transportproblemen.

Duur en beëindiging

 • Indien en voor zover de overeenkomst tussen partijen een duurovereenkomst is, is de overeenkomst aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.
 • De duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode met een maximum van 1 jaar, tenzij de opdrachtgever of Fozzels de overeenkomst schriftelijk opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór de aanvangsdatum. einde van de overeenkomst. de betreffende periode.
 • Ieder der partijen heeft slechts het recht de overeenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien de andere partij, in alle gevallen, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor zuivering wordt gesteld de tekortkoming, toerekenbare tekortkoming in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van de opdrachtgever gelden in alle gevallen als essentiële verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Fozzels vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij dient te verrichten in het kader van het reeds deugdelijk uitvoeren of leveren van de overeenkomst, blijven volledig opeisbaar en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien een overeenkomst, die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door ieder der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van drie maanden in acht te worden genomen. Fozzels is wegens beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
 • De opdrachtgever heeft niet het recht een overeenkomst van opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan, of een overeenkomst die eindigt door volbrenging, tussentijds te beëindigen. Het is Fozzels toegestaan een dergelijke overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Fozzels is wegens beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
 • Indien een overeenkomst eindigt, niet door handelen of nalaten van de opdrachtgever, kan Fozzels er op verzoek van de opdrachtgever voor kiezen om de opdrachtgever op basis van de op dat moment geldende tarieven te ondersteunen om ervoor te zorgen dat een nieuwe leverancier of de opdrachtgever zelf de uitvoering van de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) overnemen.

Algemene bepalingen

 • De Klant zal de rechten en verplichtingen die hij uit een overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden zonder voorafgaande toestemming van Fozzels. Fozzels is gerechtigd haar vorderingen tot betaling van een schadevergoeding aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Fozzels en de opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met als doel nieuwe bepalingen van zoveel mogelijk dezelfde strekking overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.
 • De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de overeenkomsten tussen Fozzels en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 • Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.